شرایط استفاده از بیمه خودرو

بدین وسیله به اطلاع کلیه کارکنان دانشگاه می رساند پیرو قرارداد منعقده با بیمه ایران در خصوص بیمه وسایط نقلیه ( سواری شخصی ، موتور سیکلت ، وانت ها حداکثر ۳ تن ) متعلق به کارکنان بیمه گذار و افراد تحت تکفل ( خود ، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر ) حداکثر ۳ دستگاه خودرو برای هر نفر از کارکنان که سند خودرو بنام افراد باشد، بر اساس شرایط جدید بیمه ایران همکارن محترم میتوانند بدون پیش پرداخت در  ۹ قسط  مساوی ماهیانه به صورت کسر از حقوق به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه نمایند.
فرایند درخواست :
درخواست از طریق اتوماسیون اداری برای رئیس کارگزینی یا اداره بیمه و رفاه
دریافت نامه از طریق اتوماسیون مراجعه به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه
شرایط جدید بیمه خودرو ( شخص ثالث وبدنه) بیمه ایران