آرشیو اخبار

کارکنان محترم دانشگاه

لطفاً برای دریافت فاکتورهای برگشتی درمانی و کلیشه عکس های رادیوگرافی خود به واحد رفاه دانشگاه مراجعه فرمایید.

با تشکر