آرشیو اخبار

قرارداد با کلیه بیمارستانها (قائم، پارس، گلسار، آریا، فامیلی) منعقد گردیده است.

پذیرش بیمه شدگان با کدملی انجام می پذیرد.