آرشیو اخبار

قرارداد با کلیه بیمارستانها منعقد گردیده است.

پذیرش بیمه شدگان با کدملی انجام می پذیرد.