آرشیو اخبار

نرخ دیه در سال 1400

ماه های عادی: 480 میلیون تومان

ماه های حرام: 640 میلیون تومان

ماه های حرام : رجب،  ذی القعده،  ذی الحجه،  محرم