آرشیو اخبار

بیمه بدنه در 4 مورد در حادثه تصادف، خسارت پرداخت می کند:

 

1ـ راننده بیمه گزار مقصر حادثه باشد.

2ـ راننده بیمه گزار مقصر نباشد ولی خسارتی که بیمه شخص ثالث مقصر پرداخت کرده است کمتر از خسارت وارد شده به خودروی بیمه گزار باشد.

3ـ راننده خودرو مقصر متواری شود.

4ـ در صورتی که خودروی زیان دیده در دسته خودروهای گران قیمت باشد.