آرشیو اخبار

ما زندگی خود را بیمه نمی کنیم

اما ماشین خود را بیمه می کنیم

زمانی که حادثه و یا بیماری به سراغمان بیاید

ماشین خود را می فروشیم.