بيمه منازل مسکوني واموال کارکنان

 قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه
پيرو قرارداد منعقده با شرکت بيمه ايران استان گيلان مبني بر تحت پوشش قراردادن بيمه منازل مسکوني کارکنان به صورت اقساط
ماهيانه ( کسر از حقوق) بدين وسيله به اطلاع کارکنان محترم مي رساند چنانچه تاکنون نسبت به بيمه کردن منازل مسکوني اقدام
نکرده اند در صورت تمايل مي توانند به نمايندگي بيمه ايران واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه نمائيد.
فرم آتشسوزي
صفحه 1
صفحه 2